Tarieven 2024

  

  

Vredehof: Tarieven Begravingen 2024

(gelet op historie begraafplaats, voor PKN-ers: zie begrippenlijst punt 12).

 

1.    Prijzen Graven Vredehof 2024 (incl. het recht tot het plaatsen van een grafmonument): 

 

looptijd van het grafrecht

Kosten enkel graf

Kosten dubbel graf

Buitencategoriegraven

20 jaar

€ 3850

€ 4000

1e klasse

20 jaar

€ 3470

€ 3600

2e klasse

20 jaar

€ 2900

€ 3000

Familiegraven

20 jaar

--

€ 6300

 

 

 

2.    Prijzen Bijzondere Graven Vredehof 2024 (incl. het recht tot het plaatsen van een grafmonument): 

looptijd van het grafrecht

Kosten bijzonder graf

Kindergraf 0 – 1 jaar

20 jaar

€ 1525

Kindergraf < 12 jaar

20 jaar

€ 1800

Urnengraf (max 4 urnen)

10 jaar

€ 1675

Bijzonder urnengraf (max 4 urnen)

10 jaar

€ 2050

Urnbegraving (één urn) in volle grond (met afbreekbare urn)

10 jaar

€ 500

 

  

3.    Bijzettingen

Lichaamsgraven

Voor bijzettingen van de lichaamsgraven gelden geen standaardtarieven i.v.m. de resterende looptijd van het oorspronkelijke grafrecht.

1.     In het algemeen geldt dat bij een bijzetting in een graf wat nog een looptijd heeft van meer dan 10 jaar er geen grafrecht verschuldigd is.

2.     Als het lopende grafrecht een resterende tijdsduur heeft van minder dan 10 jaar, kan er alleen bijzetting plaatsvinden als het recht verlengd wordt. Het recht wordt dan zodanig lang verlengd dat het bij te zetten stoffelijk overschot een grafrust heeft van 10 jaar. De verlengingskosten bedragen per jaar dan eentwintigste van de grafkosten die voor dit graf gelden maal het aantal jaren dat het grafrecht verlengd moet worden.

 

In beide bovenstaande gevallen geldt aanvullend dat de kosten van het openmaken voor de bijzetting, en vervolgens dichtmaken van het graf, ook voldaan dienen te worden.

 

Per situatie wordt een berekening gemaakt. U kunt hiervoor contact opnemen met de administratie van de begraafplaats Vredehof. Uw kunt hieronder bij de Begrippenlijst ook een rekenvoorbeeld aantreffen.

 

Urnengraven

Voor de bijzettingen van en urn in een urnenkelder wordt een tarief gehanteerd van € 175,-.   

 

 

4.    Toeslagen

Deze toeslagen gelden voor alle hierboven genoemde categorieën

* voor een begrafenis op zaterdag (toeslag:  € 400,-)

*  voor begravingen die langer duren dan 1 uur (tussen afgesproken aankomst kist tot vertrek familie c.a.): toeslag 125,- per half uur

 

  

5.    Verlenging grafrecht bij verlopen van bestaand recht:

 

 

verlenging met 10 jaar

verlenging met 5 jaar

1e klasse

€ 1420

€ 710

2e klasse

€ 1120

€ 560

urngraf

€ 980

€ 490

kindgraf

€ 680

 

 

 

6.    Asverstrooiing

 

Op werkdagen

Op zaterdag

As verstrooiing in aanwezigheid nabestaanden

€ 150

€ 200

As verstrooiing zonder aanwezigheid nabestaanden

€ 75

€ 100

 

Begrippenlijst

1.     enkel graf: graf waarin één persoon kan worden begraven

2.     dubbel graf: graf waarin twee personen boven elkaar kunnen worden begraven

3.     buitencategoriegraf: dit zijn graven die direct liggen aan de beukenlaan en de drie halve-cirkelrijen die aan de zuidzijde van de paraplu liggen (zie bijbehorende kaart)

4.     graf eerste klas: dit zijn graven die direct liggen aan de hoofdpaden

5.     graf tweede klas: dit zijn graven die níet liggen aan de hoofdpaden maar aan alle zijpaden

6.     familiegraf: dit zijn graven die twee graven breed zijn en waarin twee diep begraven wordt. Hierin kunnen dus 4 stoffelijke overschotten hun laatste rustplaats vinden. Deze familiegraven kunnen, voor zover beschikbaar, uitgegeven worden in alle zones (dus buitencategoriegraven, eerste klas, tweede klas)

7.     graf openen en sluiten: dit zijn de werkzaamheden van het openen van een graf, en,  na de ter aardebestelling, het dichtmaken van het graf

8.     onderhoudsbijdrage: dit is de bijdrage aan het onderhouden van de begraafplaats (paden bomen etc.), dus níet het onderhoud aan individuele graven of grafmonumenten

9.     bijzetting: dit is het plaatsen van een stoffelijk overschot in een graf waar al iemand (vaak een familielid) is begraven

10.  zaterdagtoeslag: dit zijn extra kosten die in rekening worden gebracht als de begraving op zaterdag plaatsvindt

11.  tijdtoeslag: als een ceremonie bij een begraving langer dan één uur duurt wordt per half uur een toeslag in rekening gebracht

12.  PKN: Protestantse Gemeente Tilburg. Gelet op de herkomst en geschiedenis  van deze begraafplaats krijgen actieve en financieel bijdragende PKN-leden die op Vredehof worden begraven, op verzoek van de rechthebbende, reductie van 10% op alle kosten van elk graf (incl. urnengraven, verlengingen c.a.)

13.  rechthebbende: de persoon aan wie "de rechten” op het graf zijn uitgegeven. Voor Stichting Vredehof is dat degene waarmee afspraken over bijzettingen, verlengingen, ruimingen e.d. worden gemaakt

14.  grafrusttermijn: in Nederland geldt op basis van de wet op de lijkbezorging dat een stoffelijk overschot grafrust moet hebben van minimaal 10 jaar. Dit geldt dus ook voor bijzettingen

15.  grafrecht-verlenging: als de termijn verloopt van de duur van het grafrecht, kan het grafrecht op verzoek van de rechthebbende verlengd worden

16.  urnengraf een graf met een keldertje waarin maximaal 4 urnen kunnen worden geplaats, met daarop een grafmonument van maximaal 50 x 50 x 50 cm

17.  bijzonder urnengraf een graf met een keldertje waarin maximaal 4 urnen kunnen worden geplaatst met daarop een grafmonument van maximaal 80 x 80 x 80 cm

18.  urnengraf in volle grond hierbij wordt geen keldertje gebruikt, maar wordt de afbreekbare urn in de volle grond geplaatst.

19.  rekenvoorbeeld bijzetting    Een lichaamsgraf is in 2005 uitgegeven, en loopt derhalve tot 2025. In 2018 vindt er een bijzetting plaats. Om dit stoffelijk overschot de wettelijk vereiste grafrusttermijn te geven van 10 jaar moet het grafrecht verlengd worden van 2025 tot 2028. Derhalve moet het grafrecht 3 jaar verlengd worden. Stel dat het grafrecht in 2022 € 4000,- zou kosten (hetgeen € 4000/20= € 200,-jaar is, dient er 3x € 200- = € 600,- bijbetaald te worden.